ความหมายของคำต่างๆที่ใช้ใน Japan Proxy Bid

      Tender Style คือ การประมูลแบบยื่นซอง ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจะต้องยื่นราคาที่มากกว่าหรือเท่ากับราคาที่ตั้งไว้

ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจะไม่เห็นราคาของผู้อื่น เมื่อหมดเวลาที่กำหนดไว้ผู้จัดการประมูลจะประกาศราคาสูงสุดที่มีผู้ให้เป็นผู้ชนะการประมูล

       Bid Up Style คือ การประมูลแบบแข่งขัน ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจะต้องแข่งขันราคากับผู้อื่นที่ต้องการสินค้าเช่นกัน โดยทางบริษัทเจเอสเอสอาร์ จะเป็นตัวแทนในการสู้ราคา หมายความว่าผู้ที่ต้องการสินค้ามีสิทธิที่จะซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ยื่นไว้กับ เจเอสเอสอาร์ หากไม่มีผู้สู้ราคา

      CIF (Cost Insurance Freight)   คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางประเทศญี่ปุ่นจนถึงท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทย โดยค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้คือ ค่าออกของ ค่าขนส่งสินค้าภายในประเทศญี่ปุ่น  ค่าดำเนินการผ่านพิธีการในการส่งสินค้าออกจากประเทศญี่ปุ่น ค่าระวางเรือระหว่างประเทศญี่ปุ่นถึงประเทศไทย ค่าประกันสินค้าระหว่างเดินทางบนเรือ  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ยังไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นหลังจากที่สินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทย

     ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย  คือ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทย จนถึงการเสียภาษีนำเข้า ณ ลานประมูลเขตปลอดอากรกม. 35 โดยค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้คือ ค่าขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยจากท่าเรือแหลมฉบังถึงลานประมูลเขตปลอดอากรกม.35  ค่าดำเนินการผ่านพิธีการในการนำเข้าสินค้าประเทศไทย ค่าอากรนำเข้าประเทศไทย (ไม่รวมค่าขนส่งจาก ลานประมูลปลอดอากร กม.35 ไปยังที่อยู่ปลายทางในประเทศ)