Japan Proxy bid การฝากราคาประมูลสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ผ่านทางเว็บไซด์ http://proxybid.jssr.co.th

คำ นิยาม และความหมาย

บริษัท หมายถึง บริษัทเจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น

ผู้จัดการประมูล หมายถึง ผู้จัดการประมูล ประเทศญี่ปุ่น

ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่สนใจเสนอราคากับบริษัท ตามกฏระเบียบของบริษัท

ผู้ชนะการประมูล หมายถึง ผู้ที่ชนะการประมูลของผู้จัดการประมูล ณ ประเทศญี่ปุ่น

1.หลักการ Japan Proxy Bid ของบริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

หลักการและเงื่อนไขของการฝากประมูลสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนั้นคือ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด จะเป็นตัวแทนลูกค้าที่ต้องการสินค้า ทำการประมูล ณ ลานประมูลในประเทศญี่ปุ่น  เครื่องจักรทั้งหมดในการประมูล จะถูกขาย “ตามสภาพ” โดยมีเอกสารใบตรวจสภาพเครื่องจักรประกอบเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

1.1 สินค้าในทุกรายการจะมีราคาขั้นต่ำ (ราคาเริ่มประมูล) หรือไม่มีก็ได้ บริษัทจะรับราคาลูกค้าที่เสนอมาอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของการเสนอราคา ในกรณีที่มีผู้เสนอราคา เท่ากันหลายราย เกณฑ์การตัดสินจะให้ผู้ที่ยื่นซองประมูลก่อนโดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อเลือกผู้ชนะการประมูล

1.2 ระยะเวลาในการฝากราคาประมูล Japan Proxy Bid บริษัทจะรับราคาจนถึงเวลาปิดรับซองประมูล ตามเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ ณ เวลาท้องถิ่น (ประเทศไทย)  ลูกค้าสามารถยื่นราคาประมูลได้โดยไม่จำกัด ภายหลังจากยื่นราคาประมูลแล้ว จะไม่ สามารถยกเลิกการประมูลได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

1.3 การฝากราคาประมูล Japan Proxy Bid ทาง http://proxybid.jssr.co.th ลูกค้าจะต้องได้รับ Username, Password, Pincode และหมายเลขผู้ประมูลหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยการ Login เข้าสู่ระบบ เลือกรายการสินค้าที่ ต้องการฝากราคาประมูล จากนั้นกรอกราคาสินค้า โดยใส่จำนวนเงินเป็นตัวเลขที่ต้องการยื่นฝากประมูลแล้วกดเสนอยืนยันราคา ราคาที่ยื่นประมูล จะต้องไม่น้อยกว่าราคาขั้นต่ำ ผู้ยื่นราคาประมูลสามารถแก้ไขราคาได้ แต่จะต้องไม่น้อยกว่าราคาที่เคยยื่นไว้ก่อนหน้า  ทุกครั้งที่มีการกดเสนอยืนยันราคา ระบบจะทำการยืนยันราคาที่ท่านกรอก ผ่านทาง SMS หรือ Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อเป็น หลักฐานการยื่นราคาประมูล จึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์

1.4 ราคาในการฝากประมูล Japan Proxy Bid จะกระทำเป็นสกุลเงินเยน และเป็นราคา Ex-Yard ณ ลานประมูล ของผู้จัดการประมูล ณ ประเทศญี่ปุ่น แต่ลูกค้าที่ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินให้กับบริษัทเป็นสกุลเงินบาท โดยบริษัทจะมีโปรแกรมในการคำนวนราคาเทียบเป็นสกุลเงินบาทให้กับลูกค้า

นอกจากนั้นบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเป็นตัวแทนในการจัดการและดำเนินการด้านการส่งออกสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นจนถึงประเทศไทย และเป็นตัวแทนในการจัดการและดำเนินการด้านการนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทย บริษัทจะทำการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าที่นำเข้าประเทศไทยในราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น  ส่วนลูกค้าที่ทำการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศบริษัทได้ยกเว้นการคำนวณภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

1.5 บริษัทจะทำการแจ้งผลการประมูลให้ลูกค้าได้รับทราบ ภายหลังจากที่ผู้จัดการประมูล ณ ประเทศญี่ปุ่นประกาศผลการประมูล โดยบริษัทจะทำการส่ง SMS แจ้งผลการประมูลให้กับลูกค้าทุกรายที่ได้ทำการเสนอราคามายังบริษัทไม่ว่าลูกค้ารายนั้นจะชนะการประมูลหรือไม่ก็ตาม เเละจะโทรศัพท์หาลูกค้าที่ชนะการประมูลเท่านั้นเพื่อทำการยืนยันราคาอีกครั้ง ภายใน 2  วันทำการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยราคาแก่ลูกค้าที่ไม่ได้เสนอราคา และไม่ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.6 การฝากราคาประมูล Japan Proxy Bid นี้เป็นการประมูลสินค้าตามสภาพ ดังนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ทำการประมูล

1.7 บริษัท JSSR AUCTION จะคิดค่าดำเนินการในการรับฝากราคาประมูล Japan Proxy Bid ในอัตรา 3 % จากราคาสินค้าที่ลูกค้ายื่นเสนอราคา และชนะการประมูล

2. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประมูล

2.1 ผู้เข้าประมูลจะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้จัดการประมูล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชนและเซ็นชื่อรับรองสำเนา

- สำเนาทะเบียนบ้านและเซ็นชื่อรับรองสำเนา

(ข) กรณีนิติบุคคล ให้แสดงหลังฐานดังต่อไปนี้

-หนังสือรับรองซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้ ภายในกำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูล

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

- ภพ.20

เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อและประทับตราบริษัท

(ค) สำหรับผู้เข้าประมูลต่างชาติ จะต้องสำเนาพาสปอร์ตสำหรับการลงทะเบียน

2.2 การลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียน กับ JSSR AUCTION ก่อนเข้าร่วมการประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะเป็นผู้ประมูลได้นั้น ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจในการพิจารณาของผู้จัดการประมูลดังนี้

(ก) ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนการลงทะเบียนเป็นผู้ประมูล และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการประมูล แล้วว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ จึงจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการประมูล

(ข) ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินสมัครสมาชิกหรือเงินค้ำประกันการซื้อขายเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารก่อนเริ่มการประมูล ตามหมายเลขบัญชีที่ได้กำหนดไว้

- ผู้เข้าร่วมยื่นซองประมูลที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลต่างประเทศ ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐเทียบเท่าหรือ 300,000 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน

- ผู้เข้าร่วมยื่นซองประมูลที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลไทย ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายจำนวน 200,000 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลต้อง รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน ในกรณีผู้ยื่นซองประมูล ชนะการประมูล เงินค้ำประกันซื้อขายถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าสินค้าที่ประมูลผ่าน JSSR AUCTION สามารถยกเลิกและรับคืนเงินค้ำประกันซื้อขายได้ถ้าไม่ผิดกฎระเบียบของผู้จัดประมูล

-ในกรณีผู้ยื่นซองประมูล ชนะการประมูล ต้องชำระค่าสินค้าก่อน 10% ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทแจ้งผลการประมูล ถ้าไม่เป็นตามที่กำหนดถือว่าเป็นยกเลิกการขาย ผู้ประมูลจะถูกยึดเงินเงินค้ำประกันซื้อขาย

- ส่วนค่าสินค้าที่เหลือต้องชำระภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทแจ้งผลการประมูล

- การโอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี “บริษัท เจเอสเอสอาร์อ๊อกชั่น จำกัด”

 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา บางจาก

เลขที่บัญชี : 089-2-37905-5

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถ.บางนา-ตราด(เซ็นทรัล)

เลขที่บัญชี : 299-1-45393-6

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บางบ่อ

เลขที่บัญชี : 181-2-33888-7

บัญชีออมทรัพย์

 

ลูกค้าที่เป็น  JSSR AUCTION LOYALTY MEMBER CLUB สามารถลงทะเบียนได้  โดยไม่ต้องวางเงินค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น โดยสามารถซื้อได้ในสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกินวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้

หากต้องการประมูลสินค้าที่สูงกว่าวงเงินที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องวางเงินประกัน อย่างน้อย 10 % ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อ

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ประมูล Japan Proxy Bid

3.1 สิทธิของผู้ประมูล

ผู้ประมูลสามารถประมูลสินค้าทุกรายการที่ระบุไว้ใน Japan Proxy Bid

3.2 หน้าที่ของผู้ประมูล

ผู้ประมูลตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยบริษัท และผู้ประมูลต้องยอมรับในผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบผลที่เกิดจากการประมูลสินค้าไม่ว่าจะเกิด จากสาเหตุใดๆ

3.3 การกระทำที่ต้องห้าม

ผู้ประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น การเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, การฟ้องร้อง, ค่าเสียหาย, ค่าปรับ, ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดจากผู้ประมูล ในกรณีที่ผู้ประมูลกระทำการใดๆต่อไปนี้

(ก) กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนการประมูล ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท JSSR AUCTION

(ข) การไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนี้

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับต่างๆของประเทศไทย

 

4. กฎระเบียบการประมูล

4.1 รายการสินค้าที่เข้าประมูล ทุกรายการที่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำหรือราคาเริ่มต้นลูกค้าไม่สามารถประมูลต่ำกว่าราคานั้นๆได้

4.2 การประมูลและผู้ชนะการประมูล

ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในสินค้าตัวนั้นจะเป็นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ชนะประมูลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการประมูลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น การประกาศผู้ชนะการประมูล โดยผู้จัดการประมูล ณ ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ราคา และค่าใช้จ่าย

5.1 ในการยื่นราคาประมูลไปยังผู้จัดการประมูล ณ ประเทศญี่ปุ่น จะทำการเสนอเป็นสกุลเงินเยนเท่านั้น ส่วนการคำนวนราคาระหว่าง บริษัทกับลูกค้าที่เสนอราคานั้นทั้งหมดจะกระทำเป็นสกุลเงินบาท ราคาที่เรียกเก็บนั้นรวมค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด ค่าระวางเรือและค่าประกันภัย จากประเทศญี่ปุ่น มาถึงประเทศไทย ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีนำเข้าประเทศไทย, ค่าใช้จ่าย ต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทย, ค่าขนส่งจากท่าเรือแหลมฉบังมายังบริษัท JSSR AUCTION

5.2 ราคาสินค้าจากการประมูลที่คิด ยังไม่รวมค่าขนส่งจากบริษัท JSSR AUCTION ไปยังจุดหมายปลายทาง

5.3 บริษัท JSSR AUCTION มีการบริการด้านการปรับปรุงสภาพสินค้า ซ่อม, ทำสี, ล้าง, ถอดชิ้นส่วน หรือประกอบ ทั้งนี้จะเป็นไปตาม ความประสงค์ของผู้ชนะการประมูล แต่อย่างไรก็ตามผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการชำระค่าสินค้าโดยเต็มจำนวนก่อนการ ตกลงในบริการเพิ่มเติมเหล่านี้

6. การชำระเงิน

ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ฝากประมูลกับบริษัท JSSR AUCTION ภายใต้บัญชีหมายเลขประมูลของผู้ประมูลนั้นๆ ซึ่งผู้ประมูลเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าประมูลได้แต่เพียงผู้เดียว

6.1 การชำระเงินจะต้องชำระก่อน 10%ของราคาสินค้า ภายในสาม (3) วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทแจ้งผลการประมูล ส่วนค่าสินค้าที่เหลือต้องชำระภายในเจ็ด(7)วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลบริษัทแจ้งผลการประมูล  ณ สำนักงานประมูล บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ที่กำหนดในข้อ 2.2 (ข) ก่อนทำการส่งมอบสินค้า ราคาสินค้าระบุเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

6.2 ในกรณีชำระเงินล่าช้า ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

6.3 ในกรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด บริษัท JSSR AUCTION สามารถยึดเงินค่าเงินค้ำประกันซื้อสินค้าและเงินค่าสินค้า 10%เป็นค่าปรับสำหรับการไม่ชำระค่าสินค้า นอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และยังต้องรับผิดต่อค่า เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าต้นทุน และหรือ ค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และยังยินยอมให้ บริษัท JSSR AUCTION นำสินค้านั้นเข้าประมูลในการประมูลของบริษัท JSSR AUCTION เพื่อนำเงินมาชำระค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว กรณีที่เหลือเงินไม่พอชำระหนี้ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชดใช้ในส่วนที่ยังขาดอยู่

6.4 อัตราค่าดำเนินการฝากประมูล Japan Proxy bid   บริษัท JSSR AUCTION จะคิดค่าดำเนินการฝากประมูลจากผู้ชนะการประมูลสำหรับสินค้าต่อรายการ ในอัตรา 3% จากยอดราคาสินค้าที่ยื่นไปยังผู้จัดการประมุล ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

7. การส่งมอบ/ การขนย้ายจากลานประมูล (หลังวันประมูล)

     7.1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับสินค้าของท่าน กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน  7 วัน หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์... รายละเอียดเกี่ยวกับการ โอนเงิน พร้อมกับหมายเลขผู้ประมูล...ไปที่ แฟกซ์หมายเลข 02-704-9504  และโปรดแจ้งยืนยันทาง โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแจ้งหนี้ที่..โทร. 084-075-2927 หรือ 02-704-9548

     7.2 เมื่อ บริษัท JSSR AUCTION ได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว (ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้นหากต้อง การชำระเป็นสกุลเงินอื่น จะต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลเงินบาทในอัตราที่เทียบ เท่ากับ มูลค่าสินค้าที่ประมูลได้ สามารถชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานลานประมูล กม.35 ) บริษัท JSSR AUCTION จะเริ่มดำเนินการในการส่งออกสินค้าจากต้นทางประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย

     7.3 ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนได้รับสินค้า อันได้แก่ ค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่น ค่าระวางเรือ ค่าประกันสินค้า ค่าใช้จ่ายในประเทศไทยจนถึงการเสียภาษีนำเข้าประเทศไทย

     7.4 บริษัท JSSR AUCTION จะส่งมอบเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้แก่ผู้ชนะการ ประมูลภาย ใน 30 วันหลัง จากสินค้ามาถึงประเทศไทย โดยเอกสารดังกล่าวสามารถจะนำไปจดทะเบียน หรือ แจ้งย้ายได้ ทันที  หาก แต่ผู้ชนะการประมูลไม่ไปดำเนินการกับทางราชการภายใน 30 วันหลังจากได้รับเอกสารจากบริษัท JSSR AUCTION ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเตรียมเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) และทางบริษัท JSSR AUCTION ไม่ขอรับ ผิดชอบต่อการติดตามเอกสารดังกล่าวหลังจาก ระยะเวลาเกินกว่า 60 วัน นับจากวันประมูล

8. การจำกัดความรับผิด

8.1 บริษัท JSSR AUCTION จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย และหรือความเสียหายอย่างใดๆ กับผู้ประมูล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ ยกเลิก การไม่ต่อเนื่อง และหรือ การยุติการประมูล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ใดๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง เหตุของความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุใดๆก็ตามที่ผู้ประมูลมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบในระหว่างการ ประมูลหรือการส่งข้อมูล ผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์หรือเหตุใดๆ ก็ตามที่ผู้ประมูลมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบในระหว่าง การประมูลหรือการส่งข้อมูล

8.2 บริษัท JSSR AUCTION จะไม่รับผิดชอบ ที่จะชดใช้ค่าเสียหายสำหรับ การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง และการดำเนินการ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และโดยใครก็ตาม เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสูญเสีย ค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดจากการ กระทำการงดเว้น หรือความประมาทของผู้จัดการประมูล ผู้แทน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของผู้จัดการประมูล หรือเหตุอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล

9. การยกเลิกคุณสมบัติของผู้ประมูล

ด้วยดุลยพินิจของบริษัท JSSR AUCTION อาจจะประกาศแก่สาธารณะชน ณ เวลาใดๆ เพื่อยกเลิกการประมูล หรือ ระงับคุณสมบัติของ ผู้ประมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ประมูลจะไม่ทำการคัดค้านใดๆทั้งสิ้น

9.1 เมื่อผู้ประมูลไม่ชำระค่าสินค้า

9.2 เมื่อผู้ประมูลได้ยื่นคำขอเพื่อยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คำสั่งชั่วคราว กระบวนการล้มละลาย กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน หรือคำร้องดังกล่าวได้ถูกยื่นเพื่อให้ดำเนินการกับผู้ประมูล

9.3 เมื่อเช็คหรือตั๋วเงินที่ออกโดยผู้ประมูล ถูกปฎิเสธการจ่ายเงินหรือถูกระงับการทำธุรกรรมจากธนาคาร

9.4 เมื่อผู้ประมูลฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่กำหนดโดยผู้จัดการประมูล

9.5 ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลหากเห็นว่า มีความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการประมูล JSSR AUCTION

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 10.1 กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงของสินค้าที่ซื้อจะตกแก่ผู้ชนะการประมูลเมื่อบริษัท JSSR AUCTION ได้แจ้งยืนยัน

10.2 การไม่โอนสิทธิและหน้าที่ ผู้ชนะประมูล ไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใดๆ ให้กับบุคคลอื่น

10.3 ความถูกต้องของรายการสินค้า รายการสินค้าเพื่อการประมูล ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำเท่านั้น บริษัท JSSR AUCTION จะไม่รับผิดชอบความคลาดเคลื่อน ในรายละเอียดของข้อมูล และ สภาพสินค้า รวมถึงปีที่ระบุไว้สำหรับสินค้าแต่ละรายการ

10.4 การควบคุมและรักษาความปลอดภัย บริษัท JSSR AUCTION สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการประมูลตามที่เห็นสมควร ถ้ามีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า จะมีความเสี่ยงในการกระทำการ ฝ่าฝืนกฎหมาย

10.5 ดุลยพินิจของบริษัท JSSR AUCTION  ผลของการใช้ดุลยพินิจของบริษัท JSSR AUCTION ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆของการประมูลจะถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ประมูลไม่ สามารถคัดค้านด้วยเหตุผลใดก็ตาม และจะไม่เรียกร้องบริษัท JSSR AUCTION สำหรับค่าเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าสินไหม ทดแทน ค่าต้นทุน และหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

10.6 การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข เอกสาร ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูล อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และหรือยกเลิก โดยปราศจากความยินยอมของผู้ประมูล และผู้ประมูลจะต้องผูกพันตามการแก้ไขเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10.7 การระงับข้อพิพาท หากมีข้อพิพาท โต้แย้ง และหรือ ความแตกต่างอย่างใดๆ ระหว่างผู้ประมูล กับบริษัท JSSR AUCTION อันเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและ เงื่อนไขในการประมูลนี้ ซึ่งไม่สามารถสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ให้นำข้อพิพาทนั้นดำเนินการตามเขตอำนาจศาลของ ประเทศไทย โดยให้ยึดถือคำตัดสินของศาลไทยเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

10.8 การขัดหรือแย้งกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากมีข้อความ ขัดหรือแย้งกันเอง ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดทำฉบับหลังสุดมีผลใช้บังคับ

10.9 การตีความ และกฎหมายที่ใช้บังคับ หัวข้อใหญ่ทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระบุเพียงเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อความสะดวกในการอ่าน และจะไม่มีผลทำให้ เป็นการสร้างหรือตีความ เงื่อนไขหรือข้อกำหนด สิทธิ หรือหน้าที่ใดๆภายใต้หัวข้อต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นี้เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมูลจะถูกตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย

หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูล ข้อหนึ่งข้อใด นี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนอื่นที่เหลืออยู่ ให้มีผลบังคับต่อไป เสมือนหนึ่งว่าข้อกำหนดนั้นมิได้ถูกนำมารวม ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้